Privacyverklaring

Privacyverklaring, Nix18, Algemene voorwaarden & Bezorging

Nix18

Wij verkopen geen alcohol als je jonger bent dan 18 jaar, omdat dit schadelijk is voor je gezondheid en wettelijk verboden is. Wij willen als wijnwinkel bijdragen aan verantwoord alcoholgebruik. Er is met onze transportpartners afgesproken dat zij bij twijfel over de leeftijd van de klant altijd naar de leeftijd van de geadresseerde vragen. 

 

Privacyverklaring BensVillages BV

Contactgegevens

Bensdorp Wijnen. Confrérie des Amateurs du Bon Vin (De Confrérie), Wijnkado.nl & Wijncadeau.nl

De Beverspijken 20 L

5221 ED ’s-Hertogenbosch

073-5530901

Contactpersoon: Wouter Bensdorp

BensVillages verzamelt persoonsgegevens van klanten, oud-klanten en prospects, verder te noemen als ‘relaties’. Het is een wijnhandel en wij hebben die gegevens nodig om onze relaties te informeren, facturen te sturen etc. De gegevens van onze relaties staan opgeslagen in ons boekhoudpakket van Exact Online. Wij noteren bij de opgeslagen persoonsgegevens hoe wij met deze relaties in aanraking zijn gekomen. Exact Online voldoet volgens een statement op hun website aan de nieuwe privacyrichtlijnen. Wij gebruiken de gegevens alléén voor onze wijnhandelsactiviteiten en delen deze gegevens nimmer met derden.

Bij het plaatsen van een bestelling bij, bijvoorbeeld op een wijnproeverij of in de webshop worden gegevens opgeslagen in ons CRM-systeem van Exact Online. Wij vertrekken geen persoonlijke gegevens aan derden, waardoor de privacy van onze klanten dus niet in het geding komt. Wij bewaren en gebruiken de persoonlijke gegevens die door onze relaties verstrekt zijn uitsluitend voor intern gebruik. Om een bestelling goed af te kunnen handelen gebruiken wij de volgende gegevens van onze relaties: Naam-Adres-Woonplaats-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens indien er via ideal betaald is. Om de relatie zo goed mogelijk van dienst te zijn noteren wij de herkomst van de relatie en eventuele (prijs)afspraken en afleverinstructies eveneens in ons systeem. Indien gewenst vertrekken wij deze, in ons CRM-systeem opgeslagen gegevens aan onze relaties. Daarnaast zullen wij deze gegevens verwijderen indien de relatie hierom vraagt. De Confrérie bestaat sinds 1972 en wij hechten waarde aan de vele langdurige relaties die wij in die periode hebben opgebouwd. Wij bewaren derhalve de gegevens van onze relaties zolang er een actieve relatie is. De toegang tot Exact Online werkt met een zogenaamde 2-way authenticatie, een veilige manier om de gegevens van de relaties goed te beschermen tegen derden. Exact Online voldoet volgens een statement op hun website aan de nieuwe privacyrichtlijnen.

Toegang tot de website: het is verboden om alcoholische dranken te verkopen aan personen jonger dan 18 jaar. Bij het bezoek van de website wordt er derhalve naar de leeftijd van de bezoeker gevraagd. Indien de persoon jonger is dan 18 dan wordt de toegang tot de site geweigerd. Daarnaast gebruikt de site cookies om de relaties de optimale online gebruikservaring te kunnen bieden. Deze cookies worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Wij gebruiken het mailprogramma Mailchimp om onze relaties en leden te informeren. Mailchimp werkt ook met 2-way authenticatie en voldoet volgens een statement op hun website aan de nieuwe privacyrichtlijnen. Relaties kunnen zich ten alle tijden in- en uitschrijven.

Onze relaties hebben het naast recht op inzage wat hierboven wordt vermeld, recht op rectificatie of wissing van hun gegevens. Ze hebben het recht om tegen de verwerking van de persoonsgegevens bezwaar te maken. Ze hebben het recht, om nadat hun gegevens met toestemming zijn verkregen, deze toestemming in te trekken. Wij zullen de gegevens vervolgens uit onze administratie wissen. De relaties hebben het recht op klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij zijn er van op de hoogte dat het verstrekken van de persoonsgegevens een wettelijke verplichting is. Ook zijn wij op de hoogte van de meldplicht bij datalekken.

 

Algemene voorwaarden BensVillages BV

 

1. Wet Koop op Afstand

BensVillages BV verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene voorwaarden.

2. Algemeen

2.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder BensVillages BV met onderdelen Bensdorp Wijnen, De Confrérie & Wijnkado.nl te ‘s-Hertogenbosch, ingeschreven bij de kamer van koophandel 's-Hertogenbosch: 17173191. De diensten die de diverse onderdelen aanbieden zijn  het verkopen en bezorgen van flessen wijn, het leveren van relatiegeschenken en het organiseren van proeverijen, lezingen en wijncursussen door heel Nederland en onder voorwaarden in de rest van de wereld. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle drie de onderdelen.

2.2

BensVillages BV behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

3. Aanbod en overeenkomst

3.1

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. BensVillages BV is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

3.2

Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 3.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data aan BensVillages BV via elektronische weg verzonden. Deze zijn door BensVillages BV ontvangen De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen. Een offerte is door de Koper schriftelijk akkoord bevonden en door BensVillages ontvangen ingeval door BensVillages een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

3.3

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e‐mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e‐mailadres. Deze overeenkomst kan door BensVillages BV herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan.

3.4

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e‐mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. BensVillages BV garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Mocht een bepaalde wijn niet meer leverbaar zijn dan garandeert BensVillages BV een wijn te kunnen leveren van dezelfde kwaliteit.

4. Prijzen

4.1

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro`s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en exclusief transport.

4.2

De Koper is de prijs verschuldigd die BensVillages BV in haar bevestiging conform artikel 3.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie‐) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door BensVillages BV worden gecorrigeerd.

4.3

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

5.1

Bij bestellingen via de internetsite kan de particuliere Koper betalen middels vooruitbetaling via iDeal, Paypal en creditcard (VISA, Mastercard, American Expres).

5.2

Bestellingen gedaan door Koper als zijnde bedrijf kunnen worden betaald middels een achteraf verstuurde factuur.

5.3

Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. BensVillages BV is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

5.4

Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten‐)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die BensVillages, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings‐) verplichtingen, heeft moeten maken.

5.5

In geval van niet tijdige betaling is BensVillages BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van (buiten‐)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook daaronder begrepen.

6. Levering en leveringstijd

6.1

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd of op de door Koper opgeven bezorgdatum en adres. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na de door Koper opgegeven bezorgdatum. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

6.2

Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

6.3

De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is BensVillages BV gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat de bevoegde rechter BensVillages BV van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is BensVillages BV gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

7. Afkoelperiode, Herroeping en Ruiling

7.1

De consument Koper kan binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen.

7.2

In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan BensVillages BV terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

7.3

Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt BensVillages BV binnen 10 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan BensVillages BV betaalde middels een bankoverschrijving.

8. Overmacht

8.1

In geval van overmacht is BensVillages BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. BensVillages BV is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie‐)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet‐tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

9. Persoonsgegevens

9.1

BensVillages BV zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid zoals beschreven in artikel 10. 9.2 BensVillages BV neemt daarbij de van toepassing zijnde wet‐ en regelgeving in acht.

10. Privacy

BensVillages BV respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door u voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling. BensVillages BV zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Alleen op uw eigen verzoek wordt u opgenomen in onze emailing, die u op gezette tijden op de hoogte brengt van nieuwtjes, aparte producten of aanbiedingen. Indien u geen gebruik maakt van onze e‐mailservice zullen wij alleen uw gegevens (email en telefoonnummer) gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd of gewist!

Verzend- en leverbeleid en retouren

U kunt uw bestelling, op afspraak, bij ons ophalen.

Uiteraard kunnen wij dit ook bij u afleveren. Dat doen we vanaf een factuurwaarde vanaf € 150,- franco huis. Bij bestellingen onder de € 150,- brengen wij € 10,- in rekening voor de bezorgkosten. Bestellingen van 18 flessen of minder worden meestal via onze pakketdienst afgeleverd. Bestellingen in de regio 's-Hertogenbosch worden meestal door onszelf afgeleverd en buiten dit gebied via onze bezorgpartner. Wanneer wij zelf leveren maken we een afspraak en wanneer onze partners uw bestelling bezorgen, ontvangt u een e-mail met een track & tracebericht. Wij streven ernaar om uw bestelling binnen 4 dagen te bezorgen.

Mocht de wijn om wat voor reden niet bevallen, dan nemen we de overgebleven, onbeschadigde flessen retour en ontvangt u een creditnota of stellen we een vervangende wijn voor. Voor retouren gelden dezelfde levervoorwaarden als het verzenden. 

 

 

 

Bensdorp Wijnen is gevestigd op bedrijventerrein ‘de Vutter’ in Engelen, Den Bosch. Wil je langskomen om je bestelling op te halen of om iets lekkers uit te zoeken? Bel of mail dan even van te voren, wij zijn namelijk niet altijd aanwezig en het zou jammer zijn als je voor een gesloten deur zou komen te staan..

Wil je meer over ons weten?

Nieuwsbrief

Contact

Wijnmand

Verzendkosten €0,00

Totaal €0,00

Ga naar de wijnmand